Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. De prijzen voor de publieke cursussen staan vermeld op onze website. Voor bedrijfsopleidingen of andere dienstverlening gelden de prijzen van de offerte.
  2. Voor alle geleverde diensten ontvangt u na aanvang een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.
  3. Voor facturen waarvan de vervaldag verstreken is, wordt automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist, een conventionele intrest aangerekend van 8% vanaf de voorziene vervaldag.
  4. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt eveneens automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een bedrag aangerekend van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz..).

  5. Klachten betreffende de dienstverlening dienen schriftelijk of per e-mail te gebeuren binnen de vijf werkdagen na voltooiing van de dienstverlening.
  6. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de vestigingsplaats van ABIS die de factuur heeft opgesteld.