Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Definities.
  1. ABIS nv, met handelsnaam ABIS Training & Consulting (hierna verder te noemen: ABIS): een dienstverlener die kennisoverdracht organiseert en faciliteert in de vorm van (IT-) opleidingen en consulting.
  2. Opdrachtgever: de rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden diensten worden georganiseerd en/of gefaciliteerd.
  3. Opdracht: de tussen ABIS en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen.
  4. Opdrachtbevestiging: een document waarop ABIS een omschrijving geeft van de door ABIS te verrichten diensten die aan de opdracht verbonden zijn.
  5. Dienst: de door ABIS verstrekte dienstverlening, onder de vorm van opleiding, training, cursus, advies, consulting, begeleiding en uitvoering van IT-projecten.
 2. Algemeen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor het verlenen van diensten tussen ABIS en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 4. Faciliteiten.
  1. Bij het verzorgen van diensten op locatie van ABIS, is ABIS verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de benodigde faciliteiten.
  2. Bij het verzorgen van diensten op locatie van de opdrachtgever, worden tussen ABIS en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen.
  3. Als bij uitvoering van de diensten blijkt dat niet alle benodigde faciliteiten beschikbaar zijn en daardoor de kwaliteit niet meer door ABIS kan worden gewaarborgd, behoudt ABIS zich het recht voor de dienst te staken of te annuleren.

 5. Aansprakelijkheid.
 6. Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van ABIS wordt uitgekeerd.

 7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht.
 8. ABIS heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering belemmerd wordt. Mocht ABIS tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft ABIS recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten, nog te lijden schade en aantoonbaar omzetverlies. ABIS zelf is niet gehouden aan enige schadevergoeding.

 9. Annulaties.
  1. Annulering door de opdrachtgever
   • Eventuele annulaties of verplaatsingen door de opdrachtgever moeten schriftelijk of per e-mail aan ABIS gemeld worden, minstens 2 weken voor de geplande aanvangsdatum. Bij annulatie of verplaatsing minder dan 2 weken voor de aanvang van de dienst, zal de volledige prijs gefactureerd worden.
   • Bij inschrijvingen en bestellingen tussen 2 weken en 1 week voor de geplande startdatum, kan de opdrachtgever deze gratis annuleren of verplaatsen tot 1 dag na de inschrijving. Annulatie of verplaatsing op een ander tijdstip zal aanleiding geven tot facturatie van de volledige prijs van de dienst.
   • Inschrijvingen en bestellingen minder dan 1 week voor de geplande startdatum, kunnen niet meer gratis geannuleerd of verplaatst worden; de opdrachtgever zal ook steeds de volledige prijs gefactureerd worden.
   • Vervangingen. Deelnemers aan een opleiding kunnen zich steeds kosteloos laten vervangen door een andere persoon, mits ABIS hiervan vooraf te verwittigen.
  2. Annulering door ABIS
  3. ABIS streeft ernaar geplande opleidingen en andere diensten altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelnemers, een cursus moet worden verplaatst (of geannuleerd), is ABIS niet gehouden aan enige schadevergoeding. De opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum verwittigd; ABIS zal in de mate van het mogelijke een alternatief voorstellen, waar betrokken deelnemers al dan niet gebruik van kunnen maken.

  4. Indien ten gevolge van centraal door overheden of autoriteiten opgelegde maatregelen bepaalde diensten niet op het voorziene moment of op de afgesproken wijze kunnen worden ingevuld, zullen partijen in overleg treden om na te gaan op welke wijze de dienst alsnog effectief kan worden verstrekt (bijvoorbeeld door kosteloze verschuiving of herplanning, of invullen van een opleiding met andere didactische werkvormen). Opgelegde maatregelen zijn in geen geval een reden tot annulatie.
 10. Vertrouwelijkheid.
 11. ABIS zal de haar in het kader van de opdracht verstrekte of ter kennis gekomen informatie (formeel of informeel) strikt vertrouwelijk behandelen. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke data, gebeurt in overeenstemming met de Privacy Policy van ABIS, zoals gepubliceerd op de website van ABIS: www.abis.be/html/nlPrivacy.html.

 12. Prijzen - BTW.
 13. Prijzen van de open rooster opleidingen worden standaard gepubliceerd op de website van ABIS.

  Voor bedrijfscursussen, cursussen op maat, consultancy-diensten ... wordt steeds een formele offerte opgesteld; voor omvangrijke trajecten kunnen volumekortingen worden toegekend.

  Prijzen opgenomen op de website van ABIS zijn exclusief BTW.

  In Nederland is ABIS ingeschreven in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO), waardoor opleidingen daar BTW-vrij gefactureerd worden.

 14. Intellectueel eigendom.
 15. Modellen, technieken, instrumenten, tekeningen, schema's en cursusmaterialen, waaronder ook digitale bestanden en software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ABIS (en/of haar partners). Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van ABIS. Het is verboden om deze modellen, technieken, instrumenten, tekeningen, schema's en cursusmaterialen van ABIS geheel of gedeeltelijk over te nemen of aan te passen, zonder schriftelijke toestemming van ABIS.

 16. Auteursrecht.
 17. Alle in een opleiding gebruikte materialen (incl. software waar relevant) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteurs - in deze ABIS en/of haar partners. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van opleidingen in welke vorm dan ook.

 18. Betalingsvoorwaarde.
 19. Na aanvang van de dienst ontvangt u een factuur, te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.

  Voor facturen waarvan de vervaldag verstreken is, wordt automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist, een conventionele intrest aangerekend van 8% vanaf de voorziene vervaldag.

  In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt eveneens automatisch en van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een bedrag aangerekend van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.).

  Indien de opdrachtgever verzuimd te betalen, of op andere wijze tekort schiet in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van het nog niet nagekomen deel voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Opschorting en verrekening door de opdrachtgever zijn uitgesloten. Gehele en gedeeltelijke ontbinding door de opdrachtgever zijn uitgesloten.

 20. Klachten - Geschillenregeling.

Klachten dienen schriftelijk te gebeuren, via e-mail, brief of cursusevaluatieformulier, tot maximaal 5 dagen na afloop van de opleiding of andere dienst. Klachten worden afgehandeld in overeenstemming met de procedure voor klachtenafhandeling, zoals gepubliceerd op de website van ABIS: www.abis.be/html/nlKlachten.html.

Partijen streven ernaar klachten en geschillen onderling op basis van open en transparant overleg op te lossen.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van de vestigingsplaats van ABIS die de factuur heeft opgesteld. Op alle overeenkomsten met ABIS is het recht van toepassing van de vestigingsplaats van ABIS die de factuur heeft opgesteld.

ABIS nv
februari 2022