ABIS Infor - 2016-02

Geïntegreerde opleidingstrajecten - een extra dimensie!

Kris Van Thillo (ABIS) - 28 februari 2016

Samenvatting

U kent ABIS als een opleidingsinstituut dat naast 'open rooster' (of 'publieke') opleidingen ook maatwerkcursussen biedt, al dan niet geïntegreerd in omvangrijke opleidingstrajecten. We beschouwen het uitwerken en het invullen van dergelijke trajecten inderdaad als één van onze specialiteiten. In 2015 hebben we hieraan nog een extra dimensie toegevoegd.

Achtergrond

Het uitwerken van complexe opleidingstrajecten is één van onze 'Core Competences'. Ervaring opgedaan sinds het einde van de vorige eeuw heeft ons geleerd met welke factoren we moeten rekening houden om deze trajecten succesvol te implementeren. We hebben voor talrijke klanten verschillende trajecten georganiseerd: gericht op bouwers en beheerders; voor zogenaamde legacy omgevingen (z/OS en COBOL); of juist gericht op modernere technologieën en ontwikkelparadigma's (Java, OO, OpenSource).

Echter, om succesvol te blijven dienen deze trajecten te evolueren.

Hoe?

Ze moeten evolueren op basis van gewijzigde inzichten m.b.t. kennisoverdracht. Hun opzet dient daarnaast ook rekening te houden met de mogelijkheden geboden door moderne technologieën die algemeen ingang hebben gevonden (smartphones, tablets, ...); en de informatiebronnen (Wikipedia, blogs, Youtube video's) die hiermee constant worden geconsulteerd. Nog belangrijker is echter ongetwijfeld de vaststelling dat de deelnemer aan een opleidingstraject zelf wenst te kunnen bepalen hoe en wanneer hij de vereiste kennis zal opdoen en verwerken.

Dit is dan ook de dimensie die we in 2015 hebben toegevoegd aan onze opleidingstrajecten: de individuele, deelnemer- specifieke - zeg maar à la carte - invulling ervan!

De aanleiding...

Een van onze klanten beschikt reeds lang over een alomvattende eLearning-oplossing. Gebruik ervan door medewerkers is echter relatief beperkt en ook de effectiviteit van de oplossing laat te wensen over. ABIS kreeg de vraag bij het uitwerken van een nieuw, specifiek technisch opleidinstraject de deelnemers ook de mogelijkheid te bieden van deze eLearning-oplossing gebruik te maken; en bij uitbreiding ook van andere alternatieve kennisbronnen.

Concreet - onze aanpak

Samen met de klant bepalen we eerst de gewenste inhoud van het opleidingstraject en de te bereiken doelstellingen - het gewenste kennisniveau zeg maar. We verdelen het opleidingstraject in logische blokken en bepalen per blok de te verwerven en te verwerken kennis.

Daarna inventariseren we de alternatieve didactische hulpmiddelen en kennisbronnen die ter beschikking staan voor de deelnemer aan een opleidingstraject. Bijvoorbeeld:

 • eLearning materiaal ter beschikking gesteld door de klant zelf
 • onderdelen en/of hoofdstukken uit ABIS cursusmateriaal
 • boeken en andere technische publicaties
 • beschikbare algemene achtergrondinformatie te vinden op het internet (bv. Wikipedia)
 • een oefenomgeving waarop het aangeleerde kan worden getest en concreet toegepast; we specificeren hierbij welke labs moeten uitgevoerd worden

We verwachten van de deelnemer dat hij elk blok zelfstandig voorbereidt - zelfwerkzaamheid dus - op basis van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen. De deelnemers doen dit aan een eigen tempo en wanneer het hen het beste past.

Om dit proces in goede banen te leiden, krijgen de deelnemers een kickoff-document dat duidelijk aangeeft wat van hen inhoudelijk wordt verwacht, hoe ze de beschikbare alternatieve didactische hulpmiddellen hiertoe kunnen aanwenden, welke oefeningen en labs ze moeten oplossen. Dit kickoff-document vormt aldus een rode draad doorheen het volledige opleidingstraject! Ook onze docenten staan ter beschikking om de deelnemers bij specifieke vragen concreet bij te staan. We nodigen de deelnemers trouwens expliciet uit om ons op de hoogte te brengen van moeilijk begrijpbare topics en concepten.

Aan het einde van elk blok organiseren we een groepsbijeenkomst die het ons toelaat de voortgang van de deelnemers te toetsen en te evalueren. We beginnen deze bijeenkomst met een eenvoudige, representatieve test. Klassikale bespreking van deze test is daarna de leidraad voor de uiteenzetting op deze bijeenkomst.

Op deze bijeenkomsten verstrekken we extra context en achtergrond bij het geleerde, verschaffen we bijkomende toelichtingen - vaak op basis van ontvangen vragen van deelnemers -, en worden extra, complexere labs in groep uitgewerkt. Een cruciale taak is weggelegd voor onze docenten. Ze zijn er niet louter om te evalueren en te testen, maar ook en vooral om te stimuleren, te motiveren en aan te moedigen!

En als certificering het doel is, voorzien we ook de gepaste examentraining.

ANYtime, ANYwhere, ANYhow

En wat is nu het resultaat? Noem het eigentijds leren dat aansluit bij onze meer hedendaagse levensstijl en een vraag naar anywhere, anytime, anyhow opleiden. We vervullen de wens van opdrachtgevers en deelnemers, die inderdaad steeds vaker de kaart trekken van individualisering, flexibilisering, persoonlijke verantwoordelijkheid en inzet.

Maar we doen dit op een verantwoorde wijze: onze docenten blijven immers zoals hierboven beschreven een fundamentele rol spelen, zodat we de kwaliteit en effectiviteit kunnen blijven garanderen.

Omdat opleiden en kennisoverdracht voor ons 'Core Business' is, bezinnen we ons voortdurend over wat er vandaag in de opleidingswereld relevant is. En houden we daar bij de uitwerking van ons aanbod rekening mee. Aarzel dus niet met ons contact op te nemen om ook uw specifieke opleidingswensen nader te bespreken.

GEÏNTEGREERDE OPLEIDINGSTRAJECTEN - PRAKTIJKERVARINGEN

ABIS heeft bij een aantal belangrijke klanten in België en in Nederland - grootbanken, verzekeringen en pensioenfondsen - bovenstaande trajecten met succes uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze trajecten hadden concreet betrekking op volgende technologieën:

 • UNIX/Linux - met inbegrip van voorbereiding op LPIC 1 certificering
 • Oracle 11g database - met inbegrip voorbereiding certificering OCA
 • Java programmeren - met inbegrip voorbereiding certificering OCA en OCP

Enkele reacties van onze deelnemers:

 • 'Goed dat je zelf kan kiezen op welke wijze je je iets eigen maakt - boek, cursus, eLearning - nuttig om alternatieven te hebben!'
 • 'Je hoeft geen eLearning werkvorm te gebruiken, ook al gaat de voorkeur van onze werkgever daar naar uit. Alternatieven zijn beschikbaar, wat het leren makkelijker maakt.'
 • 'Pittig en intensief - je moet nu veel meer zelf het belangrijke van het onbelangrijke scheiden, iets wat anders door een docent wordt gedaan!'
 • 'Tijdsintensief!' en 'Verlies geen tijd aan het zoeken naar info - steek je tijd in het verwerken van beschikbare info.'

Enkele reacties van onze opdrachtgevers:

 • 'Het is belangrijk dat medewerkers inzien dat investeren in opleidingen ook deels hun eigen verantwoordelijkheid is; en dat ze dus ook eigen tijd hierin investeren.'
 • 'Effectief opleiding vergt opleiden rekening houdende met de individuele opleidingswensen van elke deelnemer - met dit traject is ABIS hier perfect in geslaagd.'

Enkele reacties van onze docenten:

 • 'Deze trajecten begeleiden is intensief; vragen beantwoorden, problemen oplossen, opgaven en tests controleren, feedback voorzien naar de opdrachtgever, ...'.
 • 'Het is echt wel nodig boven de stof te staan; vragen en opmerkingen komen uit alle mogelijke hoeken op je af. Het gebrek aan een standaard cursusstructuur is moeilijk maar ook uitdagend'.

Meer details? Customer cases? - Contacteer ABIS.